Public financing

Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
BG16RFOP002-2.095 и BG16RFOP002-2.097
БЕНЕФИЦИЕНТ: “ПИ ГРУП ПЛОВДИВ“ ЕООД

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
“Изпълнение на чартърни пътнически превози по програми за превоз на туристи“ по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изпълнение на чартърен пътнически превоз по програма за превоз на туристи от София до Енфида, Тунис на 10.07.2021 г.
Обособена позиция 2: Изпълнение на чартърен пътнически превоз по програма за превоз на туристи от Енфида, Тунис до София на 17.07.2021 г.
Обособена позиция 3: Изпълнение на чартърен пътнически превоз по програма за превоз на туристи от София до Енфида, Тунис на 24.07.2021 г.
Обособена позиция 4: Изпълнение на чартърен пътнически превоз по програма за превоз на туристи от Енфида, Тунис до София на 31.07.2021 г.
Обособена позиция 5: Изпълнение на чартърен пътнически превоз по програма за превоз на туристи от София до Енфида, Тунис на 07.08.2021 г.
Прогнозна стойност: 161000 лв.
1. Обособена позиция 1: Изпълнение на чартърен пътнически превоз по програма за превоз на туристи от София до Енфида, Тунис на 10.07.2021 г. – 29000 лв.
2. Обособена позиция 2: Изпълнение на чартърен пътнически превоз по програма за превоз на туристи от Енфида, Тунис до София на 17.07.2021 г. – 29000 лв
3. Обособена позиция 3: Изпълнение на чартърен пътнически превоз по програма за превоз на туристи от София до Енфида, Тунис на 24.07.2021 г. – 29000 лв.
4. Обособена позиция 4: Изпълнение на чартърен пътнически превоз по програма за превоз на туристи от Енфида, Тунис до София на 31.07.2021 г. – 29000 лв.
5. Обособена позиция 5: Изпълнение на чартърен пътнически превоз по програма за превоз на туристи от София до Енфида, Тунис на 07.08.2021 г. – 45000 лв.
Контакти: лице за контакт: Горчо Пасев, електронна поща: g.pasev@p-group.eu
Краен срок за подаване на ценови предложения: 07.07.2021г.

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

 

1-Capture

2-Capture